Edukimi për të Ardhmen – SmileAL

Edukimi për të Ardhmen

Fillimi i projekit:15/02/2022

Përfundimi i projekit:15/12/2022

Shuma deri më tani

11020 Lekë

Objektivi:3058000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Qendra The youth of URA

Përshkrimi

Ndërprerja e shërbimeve arsimore për shkak të situatës së krijuar prej covid-19, ka krijuar një boshllëk të madh me pasoja serioze dhe afatgjata në të nxënit akademik, social dhe emocional. Situata në vend nuk është e njëjtë për të gjitha grup moshat apo kategoritë sociale. Të mësuarit në distancë ishte një metodë plotësisht e re si për stafin akademik ashtu dhe për nxënësit, prindërit të cilët u ndeshën me shumë sfida që nga mungesa e pajisjeve, mungesa e internetit. Këto elemente çuan në krijimin e boshllëqeve akademike, në veçanti tek grup moshat e fëmijëve të familjeve me defiçenca ekonomike. Shkëputja nga rutina e përditshme e procesit mësimor ka ndikuar në përkeqësimin e kohezionit social, mungesa e kontaktit me bashkëmoshatarët. Privimi nga aktivitetet sociale-kulturore-sportive ndikon në përkeqësimin e shëndetit mendor. Këto vështirësi shumëfishohen për kategorinë e grupeve të marxhinalizuara të cilat nuk kanë patur mundësi aksesi në pajisje teknologjike, akses në mbulim me internet, fëmijë të cilët i përkasin komunitetit romë dhe egjiptian, me nevoja të veçanta, që janë vetëm me një prind etj. Bashkia Dimal është një nga bashkitë e vogla e cila e ka ndjerë më së tepërmi këtë problematikë edhe për vetë faktin që ka mbi 187 familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe ku 69,1% e popullsisë janë me arsim 9-vjecar. Projekti ‘Edukimi për të ardhmen’ ka si qëllim kryesor të suportojë procesin e të nxënit për 100 fëmijë/ të rinj nga familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike nga bashkia Dimal. Objektivat specifike janë ofrimi i infrastrukturës teknologjike për 30 familje për zhvillimin e procesit mësimor në shtëpi (linjë interneti) dhe të lehtësojë procesin e amortizimit të defiçensave mësimore për 50 fëmijë me programe të personalizuara edukative. Ne besojmë që investimi në edukim është investim për kombin! Bëhu pjesë e projektit tonë, ofro dritë për diturinë në Dimal!

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Serë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale
01/02/2022 - 01/03/2022

Shuma deri më tani:

53242 ALL

Objektivi:2035000 ALL

Projekti NE’MO
01/02/2022 - 01/03/2022

Shuma deri më tani:

30602 ALL

Objektivi:1285900 ALL

Fushata “Kovat Blu” – Kujdes dhe Mbrojtje për të Moshuarit
01/12/2021 - 01/08/2022

Shuma deri më tani:

147010 ALL

Objektivi:1374787 ALL

Shiko të gjitha projektet