Proçeset dhe dokumentat e një projekti – SmileAL

Proçeset dhe dokumentat e një projekti

Si te informoheni mbi proceset dhe dokumentacionin e nevojshem per te prezantuar nje projekt ne platforme.

Prezantimi I nje projekti eshte tek menyja:

 • Prezantoni projektin/Paraqisni nje projekt.

Aty keni 4 hapa te thjeshte qe duhet te ndiqni per tu plotesuar.

Hapat konsistojne

 • Hapi I pare: Informata themelore: duhet te plotesohen te dhena mbi organizaten si: Emri, adresa, nr. telefonit, NIPT, kodi postar etj.
 • Hapi I dyte: Informacioni I projektit.

Ketu kerkohen per tu plotesuar te dhenat kryesore te projektit si:

 • Tematika e projektit
 • Titulli I projektit
 • Pershkrim I shkurer (300 fjale), ku konsiston, cfare do realizohet etj.
 • Kohezgjatja e projektit
 • Buxheti /preventive mbi zerat e projektit qe do implementohet (ne vlere monetare ose kontribut vullnetar)
 • Duhet te ngarkohen foto/video te projektit per ta prezantuar sa me mire dhe te jete sa me I kuptueshem per publikun ideja qe kerkoni te realizoni
 • Objektivat e projektit
 • Zgjidhja e propozouar
 • Ndikimi social
 • Drejtori Egzekutiv
 • Roli I organizates ne projekt

Sa me siper duhet te jene dhe ne Anglisht, pasi publiku qe do dhuroje mund te jete nga gjithe bota.

Shenim: nese do bashkepunoni me nje organizate tjeter partnere, duhet te keni dhe dokumentat e organizates tjeter.

Dukumentat e nevojshem:

 • Vertetim gjykate ose certfikata elektronike
 • Certifikate e taksave
 • Deshmi penaliteti
 • PAsqyrat financare te pakten te vitit te fundit
 • CV e anetareve kryesore te organizates