MIKE në lagjen time – SmileAL

MIKE në lagjen time

Fillimi i projektit:01/12/2022

Përfundimi i projektit:01/03/2023

Ditë të mbetura:25 ditë

Shuma deri më tani

12500 Lekë

Objektivi:594000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Qendra Mbështetje Informacion Kujdes Edukim (M.I.K.E)

Përshkrimi

Qëndra M.I.K.E.synon në tre muaj krijimin e shërbimit në familje për të moshuait e qytetit të Tiranës me sëmundje afatgjatë si: Demencë, Alzaimer, Parkinson, rehabilitim pas spitalor, klientë të cilët kanë nevojë 24/7 për shërbim nëpërmjet ekipeve vetmenaxhuese.

Modeli do të aplikohet në Njësinë Administrative 2 me dy ekipe nga 12 infermjerë, për 30-40 të moshuar secili ekip. Me synim zgjerimin për gjithë Tiranën dhe Shqipërinë. Infermjerët nëpërmjet këtij modeli shërbimi kanë autonominë e tyre kur organizojnë klientët dhe vizitat. Ata menaxhojnë trajtime mjeksore, kujdes për shërbime mbështetëse (veshje, larje, përgatitje ushqimi ,angazhim të pacientëve në komunitet. Ekipet punojnë ngushtë me mjekët dhe ofruesit e tjerë të kujdesit shëndetësor. M.I.K.E. ka krijuar një smart software të dizenjuar për të mbështetur praktikat ditore (vlerësim dhe planifikim kujdesi,mbajtje dokumentacioni, menaxhim dokumentacioni) I cili ndihmon në uljen e burokracisë ,maksimizim të kontakteve me klientët.

Projekti do të sigurojë fokusim të shërbimit tek klienti. Nëpërmjet tij synohet të trainohen ekipet në përdorimin e platformes, paisjen e tyre me Ipad dhe biçikleta për vizita të shpejta.
Shërbimi synon fokusim të shërbimit tek klienti, parandalim, rritje të kënaqësisë se klientit, promovim të shërbimit të vetëkujdesit, punësim të të rinjve të cilët mbarojnë bachelor për infermjeri, rritje të kënaqësisë së tyre në punë , promovim të rolit të infermjerit në komunitet. Përdorimi i platformës ndihmon infermjerët që 61% të kohës së punës së tyre ti përkushtohen klientit. Kujdesi do të paguhet, çmimi do të mbulojë kostot e shërbimit. OJF do ketë një fitim 5% për vazhdimësinë .

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë
04/01/2023 - 04/05/2023

Shuma deri më tani:

20020 ALL

Objektivi:599648 ALL

Rrugëtim i ndryshëm i njëjti destinacion
01/12/2022 - 01/04/2023

Shuma deri më tani:

15600 ALL

Objektivi:600000 ALL

Trauma në fëmijërinë
01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

58101.01 ALL

Objektivi:774870 ALL

Shiko të gjitha projektet